Aromatherapie

WAT IS AROMATHERAPIE?

Aromatherapie richt zich op het onderhouden en bevorderen van de gezondheid en het genezen van aandoeningen met gebruikmaking van essentiële oliën. De levenskracht, die in deze oliën verzameld is, wordt als het ware op de patiënt overgedragen en zal bijdragen tot het herstel van het natuurlijke evenwicht in zijn of haar lichaam. Iedere olie is in zekere mate antiseptisch en heeft daarnaast specifieke eigenschappen, die zich richten op één of meer organen en/of aandoeningen. Het gaat hierbij om een selectief proces, waarbij uitsluitend schadelijke bacteriën worden uitgeschakeld, terwijl de onschadelijke en nuttige ongemoeid blijven. Dit vormt dus een scherp contrast met vele, langs synthetische weg geproduceerde geneesmiddelen, die weliswaar eveneens schadelijke bacteriën doden, maar daarbij tegelijkertijd een groot aantal onschadelijke en wellicht voor het lichaam nodige bacteriën meenemen. Het gebruik van essentiële olie zal dan ook, bij geëigend gebruik, zelden neveneffecten tot gevolg hebben. Essentiële oliën worden door het lichaam opgenomen via inhalering, de huid of de slokdarm en verlaten het door de huid, de urine of de ontlasting.

What is Aromatherapy?

Aromatherapy focuses on maintaining and promoting health and cure disorders using essential oils. The life force collected in these oils are transferred to the user and will help restore the natural balance in his or her body. Each oil is to a certain extent antiseptic and has specific properties that focus on one or more organs and / or disorders. This is a selective process whereby only harmful bacteria are eliminated while remaining harmless and useful to others. This is thus a sharp contrast with many medicinal products produced by synthetic pathways, which also kill harmful bacteria, while at the same time taking a large number of harmless and possibly helpful bacteria. Therefore, the use of essential oil will rarely cause side effects when used properly. Essential oils are absorbed by the body through inhalation, skin or internal and leave it through the skin, urine or stool.