Healing Touch

 

 

 

 

 

Wat is Healing Touch?

Healing Touch is een ontspannende en helende energie therapie die helpt om de fysieke, mentale, emotionele en spirituele balans in evenwicht te brengen. Healing Touch werkt op je energiecentra en energievelden om jouw natuurlijk immuunsysteem en zelfhelend vermogen te ondersteunen.  Het is een veilige behandeling voor alle leeftijden en gaat harmonisch samen met de reguliere gezondheidszorg.

Healing Touch maakt gebruik van het cadeau van aanraking om het menselijke energiesysteem te beïnvloeden, met name het energieveld dat het lichaam omgeeft, en de energiecentra die de stroom van het energieveld naar het fysieke lichaam regelen.

Deze niet-invasieve technieken maken gebruik van de handen om de menselijke en milieu-energievelden te elimineren, te stimuleren en te balanceren, waardoor fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid wordt beïnvloed. Het is gebaseerd op een hartgerichte, zorgzame relatie waarin de beoefenaar en klant energiek samenkomen om de gezondheid en de genezing van de klant te vergemakkelijken.

Het doel van Healing Touch is het herstel van evenwicht en harmonieën in het energiesysteem, waardoor de klant zelfstandig kan positioneren.

Energie therapieën richten zich op het verwijderen van energie ophopingen die zich in onze energievelden (aura) en energiecentra (chakra’s) vormen. Zodra deze onevenwichtigheden en storingen zijn opgeheven, hervatten de energiezenders hun taak om het lichaam, geest en ziel te integreren om de gezondheid te herstellen en genezing te bevorderen. Het kan ook helpen om toekomstige problemen te voorkomen door balans te herstellen op het gebied van energieveldverstoringen, wat later kan leiden tot ziekte, als het ongebalanceerd is gelaten.

Hoe kan Healing Touch mij helpen?

 • Verlagen van stress
 • Verbeteren van angstklachten en depressie
 • Verminderen pijnklachten
 • Verhoging immuun functie
 • Versnelt herstel na een operatie
 • Verdiepen van spirituele connectie
 • Ondersteunend bij Kanker behandelingen

 

WHAT IS HEALING TOUCH?

Healing Touch is an energy therapy in which I consciously use my hands in a heart-centered and intentional way to support and facilitate physical, emotional, mental and spiritual health.

Healing Touch is a biofield (magnetic field around the body) therapy that is an energy-based approach to health and healing.

Healing Touch uses the gift of touch to influence the human energy system, specifically the energy field that surrounds the body, and the energy centers that control the flow from the energy field to the physical body.

These non-invasive techniques employ the hands to clear, energize, and balance the human and environmental energy fields, thus affecting physical, mental, emotional and spiritual health. It is based on a heart-centered, caring relationship in which the practitioner and client come together energetically to facilitate the client’s health and healing.

The goal of Healing Touch is to restore balance and harmonies in the energy system, placing the client in a position to selfheal.

Energy therapies focus on removing energy congestion that form in our energy fields (aura) and energy centers (chakras). Once these imbalances and disturbances are cleared, the energy channels resume their task of integrating the body, mind and soul to restore health and promote healing. It may also help to prevent future issues by restoring balance to energy field disturbances, which could later result in illness if left unbalanced

 HOW CAN HEALING TOUCH BENEFIT YOU?

 • Reduction of stress
 • Improving anxiety and depression
 • Decreasing pain
 • Immune function
 • Enhancing recovery from surgery
 • Deepening spiritual connections
 • Supporting cancer care